മുത്തുകൾ മുതൽ പാമ്പ്

2013 ലെ ചിഹ്നം ഒരു പാമ്പാണ്. മുത്തുച്ചിപ്പിയിൽ നിന്ന് ഒരു പാമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മുയറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പാമ്പിനെ നെയ്തെടുക്കുന്ന പദ്ധതികൾ വളരെ കുറവാണ്. തുടക്കക്കാർക്കായി മുത്താടുകളിൽ നിന്ന് പാമ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

സ്വർണ നിറം സ്വർണ നിറം തിരഞ്ഞെടുത്ത് സാമ്പത്തിക വിജയവും ഭൌതിക സമൃദ്ധിയും ആകർഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടാലീമാംസയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും നിറം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്:

സ്വർണ്ണ മുത്തുകൾ;

മുത്തശ്ശിയിൽ നിന്ന് പാമ്പിനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം?

 1. വയർ 4 മീറ്റർ മുറിച്ചു പകുതിയിൽ ചുരുട്ടുക. നാം 3 റെഡ് മിഡ്ഡുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേതും മൂന്നാമത്തേതും ഞങ്ങൾ വയർ നീക്കുന്നു.
 2. നാം ഒരു വയറുവേദനയുടെ രീതി ആവർത്തിക്കുന്നു: നാവിൽ ഒരു വിഭജനം നേടിയെടുത്തു.
 3. ഞങ്ങൾ വയർ അറ്റത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് 4 കൂടുതൽ ചുവന്ന മുത്തുകൾ ഡയൽ ചെയ്യുക. ഭാഷ അവസാനിച്ചു.
 4. നാം വയർ ഒരു ഭാഗത്ത് 2 സ്വർണ മുത്തുകൾ ശേഖരിക്കും. ഇത് പാമ്പിന്റെ ഉദരത്തിന്റെ തുടക്കം.
 5. വയർ ബാക്കിയുള്ള സ്വതന്ത്ര ഭാഗം ടൈപ്പ് ചെയ്ത മുത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
 6. പ്രവർത്തനം ആവർത്തിക്കുക, വെറും 3 മുഴകൾ ടൈപ്പുചെയ്യുക. മുമ്പത്തെ വരിയിൽ നാം കയറിയ അവസാന വരി പാമ്പിന്റെ പിൻഭാഗമാണ്. ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന വരികളുടെ വരികൾ വയറിലെ വരികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
 7. പൂർത്തിയാക്കിയ വരികൾ ഇതുപോലെ ആയിരിയ്ക്കും.
 8. മുത്തുകളുടെ എണ്ണം 1 ആയി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും 2 കൂടുതൽ വരികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവസാന വരിയിൽ 6 മുത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ തല പാമ്പ് പോലെ ആയിരിക്കണം.
 9. ഞങ്ങൾ വയർലെസ്സ് 7 മണ്കുടങ്ങളിൽ സ്ട്രിംഗ് ചെയ്യുന്നു: ആദ്യത്തേത് സുവർണ്ണമാണ്, രണ്ടാമത്തേത് ടർകോയിസ്, 3 പൊൻ, 1 ടർകോയിസ്, ഞങ്ങൾ ഒരു സ്വർണ്ണമുത്ത് കൊണ്ട് പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കും.
 10. അടുത്ത വരിയിൽ 7 മുത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 11. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ 8 മുതൽ 9 വരെ മുടിയും അടിവയറ്റുകളും വയറുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നു.
 12. അതിനുശേഷം, മുടിയിൽ നിന്നും മുടിയിൽ നിന്നും 5 ബീഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ തുടർച്ചയായി ഒരു ബഡ്ഡിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങും. നാം പാമ്പിന്റെ ആവശ്യമുള്ള നീളത്തിൽ എത്തും വരെ ഞങ്ങൾ 5 മടിയുള്ള വരികളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
 13. വയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നീട്ടാൻ കഴിയും: ഡയൽ ചെയ്ത വരികളിൽ അവസാനത്തെ വയർ വലിച്ചിട്ട് അറ്റത്തെ വളച്ചുകളയുക.
 14. മതിയായ ദൈർഘ്യം ലഭിച്ചതിനുശേഷം, നമ്മൾ വരികളിൽ മുത്തുകൾ കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. 4 അടി പൊക്കമുള്ള 5 വരികൾ, 3 വരിയുടെ 3 വരികൾ, 2 വരിയുടെ 2 വരികൾ, 1 ബിയോടു കൂടി വയ്ക്കുക. വയർ അറ്റത്ത് മുത്തുകൾ 2 തവണ കടന്നു കത്രിക മുറിച്ചു ചെയ്യുന്നു.
 15. നാം പാമ്പിനെ ഒരു സ്വാഭാവിക വരൂ കൊടുക്കുന്നു, ഇത് കട്ടിയുള്ളതും എളുപ്പമുള്ളതും വളഞ്ഞതുമായ വയർ ആകുന്നതാണ്.

സ്വയം നിർമ്മിച്ച ഇഴജന്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയവും സമൃദ്ധിയും നൽകും! മുടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്ത്തും മറ്റ് പുതുവർഷ സുവനീറുകൾക്കും കഴിയും.