ടൂറിസം

More: യൂറോപ്പ് , ഏഷ്യ , ദക്ഷിണ അമേരിക്ക , ആഫ്രിക്ക , മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് , വടക്കേ അമേരിക്ക , ആസ്ട്രേലിയയും ഓഷ്യാനിയയും , കുറിപ്പിന്