അർജന്റീന

More: ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ് , കോർഡോബ , മെൻഡോസ , സാൻ കാർലോസ് ഡി ബരിലോച്ചെ , എൽ ചൽടെൻ , സാൻ ജുവാൻ , സാൻ മാർട്ടിൻ ഡി ലോസ് ആൻഡസ് , എന്റേ റിയോസ് , സാൻ സാൽവഡോർ ഡി ജൂജു , സാന്റ റോസ , പോർട്ടോ ഇഗ്സാസു , വിഡ്മ , സാന്റിയാഗോ ഡെൽ എസ്റ്ററോ , ന്യൂക്വെൻ