ഇന്തോനേഷ്യ

More: ജാവ , ബാലി , സുമാത്ര , കലിമാന്റൻ , സുലവേസി , നുസ പെനിഡ , ന്യൂ ഗ്വിനിയ , കൊമോഡോ