ഡെൻമാർക്ക്

More: കോപ്പൻഹേഗൻ , ഓഡൻസ് , ന്യൂസിലാന്റ് , ഫാറോ ദ്വീപുകൾ , ഗ്രീൻലാൻഡ്