മാൾട്ട

More: വാലറ്റ , സാവോ പോളോ ഇൽ ബഹാർ , Mdina , ഗോസോ ദ്വീപ് , ആദരിക്കുക , ഗെസിറ