സൈപ്രസ്

More: ലർണാക്ക , നിക്കോഷ്യ , അയ്യാ നാപ്പ , പ്രൊട്ടറാസ് , പാഫോസ് , ഫാമഗുസ്ത , കൈറോണിയ