ഈ 20 "assholes" നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷ പ്രദർശിപ്പിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ മാത്രം സന്തോഷിക്കും!

മൃഗങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് അനന്തമായ ഒരു ഉറവിടമാണ്. അവർ ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും, സുഖപ്പെടുത്തുകയും, നഷ്ടപ്പെട്ട ഊർജം വീണ്ടെടുക്കുകയും, പോലും സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടി അവർ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് കൃത്യമായും വിലമതിക്കുന്നില്ല.

പൊതുവേ, 20 മനോഹരങ്ങളായ "ഭിത്തികൾ" നിങ്ങളെ തെറ്റിച്ച് ഭാഷ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഇപ്പോൾ കാണും, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാനാവില്ല, സന്തോഷിക്കുക മാത്രം ചെയ്യും!

1. നിങ്ങളുടെ ഓ-ഔ-ഓ!

2. സത്യം, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നിരാശാജനകമാണോ?

3. അതെ, ഞാൻ പ്രണയത്തിലാണ്!

4. ഇത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം!

5. എല്ലാവർക്കും കഴിയും, പക്ഷെ എനിക്കില്ല

എന്റെ മേശയ്ക്കു മുമ്പിൽ നില്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല.

7. ഇനി അതിശയമില്ല.

8. എന്ത്? എങ്ങനെ, എങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കാം?

9. നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയില്ല.

10. നീ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതു എന്തു?

11. പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല.

12. അതെ, ഞാൻ ക്ഷീണിതനാണ് ...

13. വേഗം സുഖം!

14. അത് പരിചിന്തിക്കുക!

15. നിങ്ങൾ എന്നിൽനിന്ന് ഇവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

16. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്.

17. നിങ്ങൾ കളിക്കരുതെന്നു പറയുന്നു? നന്നായി, നല്ലത്!

18. ഞാൻ ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് സത്യമാണോ?

19. ടീസർമാരെ കളിക്കല്ലേ?

20. നന്നായി, ഞാൻ ആദ്യം ആരംഭിച്ചു!