ഞാൻ എപ്പോഴാണ് സ്ട്രോബറിയെ മാറ്റാൻ കഴിയുക?

വേനൽക്കാല തോട്ടക്കാർ കിടക്കയിൽ നിന്ന് സ്ട്രോബറിയോ കഴിക്കാൻ ആരാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? മനോഹരമായ കൊയ്തെടുക്കുന്ന വർഷം വർഷം തോട്ടം വർഷം നിങ്ങൾ സമയം അവരെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്, പ്രത്യേകിച്ച്, സ്ട്രോബറിയോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേണം. നിങ്ങൾ സ്ട്രോബറിയോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനാവും.

നിറം ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ് അത് ആവശ്യമാണ്?

പഴയ പെൺക്കുട്ടി ഒടുവിൽ ദുർബലമാവുകയും പൂർണ്ണമായി വിളിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നാലാം വർഷം നടന്ന് ഒരു യുവ സ്ട്രോബെറി വളരുന്നു.


നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് സ്ട്രോബറിയെ മാറ്റാൻ കഴിയുക?

വേനൽക്കാലത്ത്, ശരത്കാല, വസന്തകാലത്ത് - അതു ഏത് സൗകര്യപ്രദമായ സമയത്ത് തത്വത്തിൽ, സ്ട്രോബെറി രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യമാണ്. സ്വാഭാവികമായും, പറിച്ചുനടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി, സ്ട്രോബെറി വരൾച്ചയില്ലാത്തതും ഫലം കായ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പ്രവർത്തനകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും.

വസന്തകാലത്ത് സ്ട്രോബറിയോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ് എപ്പോൾ?

വസന്തത്തിൽ സ്ട്രോബെറി പറിച്ചുനടാൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുക ഉടൻ മഞ്ഞും കൂടിച്ചേരുകയും രാത്രി രാത്രി തണുപ്പ് അപസ്മാരത്ത് അഭാവം ശേഷം, കഴിയുന്നത്ര വേഗം വേണം. പറിച്ച് നട്ടുവളർത്താൻ സാധാരണയായി അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ആദ്യം തന്നെ രൂപം കൊള്ളും. എന്നാൽ മെയ് ആരംഭം - ഏപ്രിൽ അവസാനം ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ് മാറ്റിവയ്ക്കാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്, എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ സ്ട്രോബറിൽ വളരെ സാവധാനത്തിൽ വളരും.

വേനൽക്കാലത്ത് സ്ട്രോബറിയെ പകരം എപ്പോൾ?

വേനൽക്കാലത്ത് സ്ട്രോബറിയെ ജുലൈ, ആഗസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ പറിച്ച് നടണം, ഇത് തണുപ്പിച്ച സായാഹ്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉണങ്ങാതെ തടയാൻ ധാരാളം ധാന്യങ്ങൾ നനയ്ക്കുക. സ്ട്രോബെറി കിടക്കയിൽ നിലം പുറത്തെടുക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ മതിലുകളുണ്ടാകണം.

വീഴ്ചയിൽ നിറം ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ് എപ്പോഴാണ് നല്ലത്?

എന്നിട്ടും വരൾച്ച നിറം പറിച്ചുനടക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. ശരത്കാലം തുടക്കത്തിൽ അത് ഇപ്പോഴും ശക്തമായ മുളപ്പിക്കുകയും മുൻപ് മഞ്ഞ് മുൻപുട്ട് റൂട്ട് എടുത്തു വേണ്ടത്ര ചൂട്, പക്ഷേ സൂര്യതാപം കൂടെ ടെൻഡർ ഇല ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന, ഇതിനകം കത്തുന്ന സൂര്യൻ ഇല്ല. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ നിറം ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ് ലേക്കുള്ള നല്ലത്.