റഷ്യയിലെ ലിഷ്റ്റൻസ്റ്റൈൻ എംബസി

സ്വിറ്റ്സർലാന്റിലെ എംബസി, ലിഷ്റ്റൻസ്റ്റൈനിലെ എംബസിയുടെ താൽപര്യങ്ങളാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

മോസ്കോയിലെ സ്വിറ്റ്സർലാന്റിലെ എംബസി