സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കാപ്പിയിൽ നിന്ന് ഹോഴ്സ്ഷോ

പുരാതന കാലത്തെ ജനങ്ങൾ തലീസുകാരുടെയും തത്ത്വങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നു. അവർ അവരുടെ കഴുത്ത് വൃത്തികെട്ട പാടവങ്ങൾ, അവരുടെ മണിരകളിൽ വേശ്യവത്കരണം, അവരുടെ വീടുകളിൽ പവിത്രമായ പ്രാധാന്യം എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നു. വീടിന് ബഹുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ അമൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കുതിരവച്ച. അവൾ വീടിന് സമൃദ്ധിയും സമൃദ്ധിയും നൽകുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങളുടേതായ ഒരു സമ്മാനം തീർച്ചയായും എപ്പോഴും വിലമതിക്കപ്പെടും. വരും വർഷത്തെ ബഹുമാനാർഥം, സ്വദേശികൾ കുതിരവട്ടം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി കുതിരയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ അവധി ദിനങ്ങളിൽ കാപ്പിയിൽ നിന്നുള്ള ബീൻസ്.

സ്വന്തം കൈകളാൽ നിർമ്മിച്ച കാപ്പി നിർമ്മിക്കുന്ന ഹാർഷ്ഷോ, വരും വർഷത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാത്രമല്ല, ഒരു തരം ടളിസ്മാന്റെയും ആകുമെന്ന് മാത്രമല്ല, കോഫീമുകാർക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകും, കാരണം അത് നിർമ്മിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ വളരെക്കാലം പ്രിയപ്പെട്ട പാനീയം പ്രകാശവും സൌരഭ്യവുമാണ്.

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഒരു നല്ല കുതിരവിഭവം കോഫി ബീൻസ്, പിണിവൻ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശയം.

കോഫി കുതിരകൾ: മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്

നമുക്കാവശ്യം:

ജോലിയുടെ കോഴ്സ്:

  1. നാം ഒരു കുതിരലാപ്പി രൂപത്തിൽ രണ്ട് ടേബിളുകളിൽ നിന്നും വെട്ടിമാറ്റി അവരെ ഒരു പശുവിൽ വെട്ടി.
  2. ജോലിയുടെ പാതി പിണയുകയാണെങ്കിൽ, അവസാനം ഗ്ളൂ അവസാനിപ്പിക്കുക, ബ്രൌൺ നിറത്തിൽ രണ്ടാം ഭാഗം വരയ്ക്കുക.
  3. നിറമുള്ള പകുതി രണ്ടു വശത്തു നിന്നുള്ള കാപ്പിക്കുരു കൂടെ. പിണഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഭാഗം ധാന്യങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുകയും നാണയങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
  4. കുതിരവട്ടം അലങ്കരിക്കാനുള്ള മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളും ഉണ്ട് - ഇത് എല്ലാം ലഭ്യമായതും ഭാവനയുമായവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

കുതിരപ്പുറത്ത് തൂക്കിയിടുന്നതിന് മുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഒരു പിണയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു കാന്തിക അടിത്തട്ട് ഒട്ടിക്കുകയും, ഫ്രിഡ്ജറിൽ ഒരു നല്ല സോവനീർ കാന്തം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാം.

മറ്റ് വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ ഒരു കുതിരലാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.