35 കാർബൺ മോണോഗ്രാഫുകൾ, അത് മാസ്റ്റർപീസ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗനിർണയം ആകാം!

ഞങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വബോധം, സ്വഭാവം, വിദ്യാഭ്യാസം, ചിന്ത, പൊതുവേ, പ്രകൃതിയുടെ മുഴുവൻ പ്രതിബിംബങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ-ഗ്രാഫോളജിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. പൊതുവേ, ഒരു വ്യക്തിയെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവന്റെ കൂടെ ഉപ്പ് ഒരു പാഡ് തിന്നരുതു, എന്നാൽ ഒപ്പിടാൻ ആവശ്യപ്പെടുക!

അങ്ങനെ, അവരുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത 35 പേരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, അത്തരമൊരു സാധാരണ സംഗതിയിൽ പൂർണമായി തുറന്നു. കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അപഹരിക്കപ്പെട്ടു!

1. നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് - മെഗലോമോണിയ സാന്നിധ്യം?

2. ലോകത്തിലെ ഒരാൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉള്ളതായി തോന്നുന്നു ...

3. അവർ എങ്ങനെ പറയും - ആർക്കാണ് ആ വേദന?

4. ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ "മഹത്വം" അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു?

5. പൂർണ്ണമായ കുഴപ്പം തലയിൽ മാത്രമല്ല!

6. ഒരേ, ചുറ്റുപാടുമുള്ള സാഹചര്യം അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ...

7. മനശാസ്ത്ര വിദഗ്ദർ-ഗ്രാഫോളജിസ്റ്റുകൾ നമ്മെക്കുറിച്ച് എന്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുവെന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

8. എത്ര മനോഹരം!

9. ഈ ഒപ്പ് ഉടമയുടെ ഉടമസ്ഥനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിയാം.

10. ഓ, ഇവിടെ ഒരു മൃഗശാലയുണ്ട്!

11. നീ നിത്യശക്തൻ;

12. പ്രധാന കാര്യം - പിന്നെ അത് ആവർത്തിക്കുക!

13. ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവിന് ഡ്രൈവിംഗ് അവകാശം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്!

14. അത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തിളയ്ക്കുന്നതാണ് ...

15. ഹ്രസ്വവും വ്യക്തവും!

16. സർഗ്ഗാത്മക സന്ധികളിൽ നിങ്ങൾക്കൂടി ഞെക്കിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല!

17. കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചു കൂടി ഒപ്പിടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപെടുക.

18. ലോകം മുഴുവനും ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം ... ഒപ്പിടുക!

19. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പേര് ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ...

20. ഒരാൾ മനസ്സിനെ കളയാൻ കഴിയുമോ?

21. ഇവിടെയാണ് കണ്ണ് സന്തോഷിക്കുന്നത്.

22. എന്താണ് അത് ???

23. ദൈവം തന്നോടു കല്പിച്ചതനുസരിച്ച് ...

24. ഒരാൾ ഈ രീതിയിൽ ഒപ്പുവെക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ്.

25. ഇതൊരു ഒപ്പ് അല്ല, പേന ഒന്നുമല്ലേ?

26. ഞങ്ങൾ ഇതിനകം ഈ Lisenkov അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു!

27. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി - അഭിപ്രായങ്ങളില്ല!

28. ഓ, അതെ, അതു പല ബന്ധുക്കളുമുണ്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു?

29. നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷീണിതനാകുന്നു.

30. നിങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരി പങ്കുവെക്കൂ, അവൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെയടുത്തേക്കു മടങ്ങിവരും!

31. ഒരു വ്യക്തിയെ അവരുടെ ഒപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതിൻറെ എത്ര ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ജോലി!

32. നാണിക്കാതെ പോകരുത്!

33. ഇതാണ് പ്രാരംഭത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.

34. ജീവിതം ഇറക്കത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ...

35. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മതിപ്പുളവാക്കാനുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു!