വിതരണം, ഡിമാൻഡ് എന്നിവയുടെ ബാക്കി തുക - അത് എന്താണ്?

സാമ്പത്തിക ഇടത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ വിശദീകരിക്കാൻ നിരവധി നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ട്. ആശയവിനിമയ കക്ഷികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന അനുയോജ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം - കേന്ദ്രവും വിതരണവും വിപണിയുടെ സന്തുലനമാണ്. ഈ ആശയം പ്രായോഗികമൂല്യമുള്ളതാണ്, അത് ബന്ധങ്ങളുടെ ബോധപൂർവ്വമായ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

കമ്പോള സമവാക്യം എന്താണ്?

ഏറ്റവും മികച്ചതും മോശമായതുമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ കാണാൻ കഴിയും. തിരുത്തൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത തികച്ചും സന്തുലിതമായ സ്ഥാനമാണ് മാർക്കറ്റ് സാദ്ധ്യത. ഉല്പാദനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലും അതിന്റെ മൂല്യത്തിലും ഉപഭോക്താക്കൾ സംതൃപ്തരാകുന്നു, വിൽക്കുന്നവർ വിലക്കയറ്റം തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, കൃത്രിമമായി ഉല്പാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ മാറുന്നു.

സമ്പദ്ഘടനയിലെ തുല്യത

വാങ്ങൽ ശേഷിയും ഉൽപാദനവും നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിലാണ്. കമ്പോള സമവാക്യം സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ രണ്ട് നിലകളിലും മികച്ച സംയോജനമാണ്. സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് പ്രകടമാക്കുന്ന സിമുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക. ആദ്യ സമീപനത്തിൽ, ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ മാർക്കറ്റ് സന്തുലിതത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓരോ സമയത്തെയും മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

മാര്ക്കറ്റ് സന്തുലന പ്രവർത്തനം

വിതരണവും ഡിമാൻഡും കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാഹചര്യത്തിന്റെ ദൃശ്യവൽക്കരണം നടക്കുന്നു. അവരുടെ സഹായത്തോടെ, കമ്പോള സന്തുലനത്തിന്റെ ലംഘനം കാണാനും അതിന്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. ബാലൻസ് പോയിന്റിലെ പ്രധാന സ്വഭാവം വിലയാണ്, അതിന് ധാരാളം ഫങ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്.

 1. അളന്നു . സാധനങ്ങളുടെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 2. സമുചിതം . വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മൂല്യം താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
 3. വിവരദായക ആവശ്യങ്ങൾ, അതിക്രമങ്ങൾ, അധികാരം എന്നിവയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
 4. ബാലൻസിങ്ങ് . കമ്മി അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോഗത്തിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ വിതരണവും ചോദനവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതമായ കണ്ടെത്തൽ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.
 5. ഗൈഡ് ആവശ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സിഗ്നൽ നൽകുന്നു, അതുവഴി കമ്പോള സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ നിർമ്മാതാക്കൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ്.
 6. ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു . ലാഭം നേടാൻ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കാനും വിതരണ ഉടമകൾ കൂടുതൽ ലാഭകരമായ മേഖലകൾക്കായി തിരയാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉല്പാദന ഘടകങ്ങൾ യുക്തിസഹമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ പണം ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, താഴ്ന്ന വില തേടുകയാണ്.
 7. അക്കൗണ്ടിംഗ് . ഉല്പാദനം നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
 8. വിദേശ സാമ്പത്തിക . രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്കും കുടിയേറ്റങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 9. വിതരണം . വരുമാനം, വിഭവങ്ങൾ, സാധനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിനിയോഗം പ്രകടമാക്കുന്നു.

മാര്ക്കറ്റ് സന്തുലിതത്തിന്റെ പ്രകടനമെന്താണ്?

മാര്ക്കറ്റ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അനലിറ്റിക്കൽ പ്രവർത്തനം, സംഭവങ്ങളുടെ വിസ വിവേചനത്തെ ലളിതമാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യങ്ങളും ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രതിഫലനവും ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നു. വിപണി സന്തുലിതത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ:

മാർക്കറ്റ് സന്തുലിതത്തിന്റെ തരം

മാർക്കറ്റ് സന്തുലിതത്വം വിലയിരുത്തുന്നതിന് രണ്ട് രീതികൾ ഗവേഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 1. വാൽരയുടെ സമീപനം . സ്വതന്ത്ര മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വിൽപനക്കാർക്കും ഇടയിലുള്ള ആശയവിനിമയം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പാർട്ടിയുടെ സമതുലിതമായ നടപടിയിൽ നിന്ന് വില നിർത്തലാക്കുന്നത് ആവശ്യാനുസരണം തിരികെ നൽകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദനം സജീവമാകുമ്പോൾ, വാങ്ങുന്നവർ, അധികമായി - നിർമ്മാതാക്കൾ.
 2. മാർഷൽ മാർക്കറ്റ് ഇക്ലിബിലിം മോഡൽ . ദീർഘകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് പൂർണമല്ലെങ്കിൽ, ഉപഭോക്താവ് തയാറാക്കിയ തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഈ സമീപനത്തിൽ, വിപണിയുടെ സന്തുലനത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ വിൽപ്പനക്കാർ മാത്രമാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.

വിപണി സന്തുലിതവും ചെലവ്-ഫലപ്രാപ്തിയും

സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു വിഭാഗമായത് സന്തുലിതമായ പ്രശ്നങ്ങളെയാണ്, അത് ഭാഗികമായതും പൊതുവായതും ആയിരിക്കും. ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക മാർക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അയൽ മേഖലകളിലെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറിലെ വില മാറ്റങ്ങളുടെ ആഘാതം കണക്കിലെടുക്കാതെ, ഫീഡ്ബാക്ക്. ഒരു സമതുലിതാവസ്ഥകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വിലകളുമായി അടുത്തുള്ള ബന്ധം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഓരോ വിഷയത്തിനും ഏറ്റവും പ്രയത്നഫലങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും.

കമ്പോള സമവാക്യം കൂടാതെ കാര്യക്ഷമതയും പരസ്പരബന്ധിതമാണ്, ഒരു സമുചിതമായ ബാലൻസ് സാന്നിധ്യത്തിൽ, വിഭവങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. "വൃത്തികെട്ട" സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാതെ നിർമ്മാതാക്കൾ പരമാവധി ലാഭം ഉപയോഗിച്ച് അവ ഉപയോഗിക്കും. ഉൽപാദന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതകൊണ്ട്, ചരക്കുകളും വ്യാപാരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ സമീപനം വിജയികളിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകില്ല.

മാർക്കറ്റ് സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ വഴികൾ

വാങ്ങുന്നവരും നിർമാതാക്കളും നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളിൽ ഉണ്ട്, അത് ഏറ്റവും മികച്ച അനുപാതം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. കമ്പോള സന്തുലനം എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക എന്ന് നാം വിശകലനം ചെയ്യും.

 1. വില വർദ്ധിക്കുന്നു . ഒരു ക്ഷാമം പ്രശ്നത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ്.
 2. കുറഞ്ഞ വില . അധിക ഉൽപാദനം സഹായിക്കും.
 3. ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തേജനം . കമ്മി കുറയ്ക്കുമെങ്കിലും, വില കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.
 4. റിലീസ് കുറയ്ക്കുന്നു . വില ഉയർത്തുകയും അധിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.