വെജിഗനും സസ്യാഹാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

അവൻ മാംസം ഭക്ഷണത്തിൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു സസ്യാഹാരം. ഈ, എന്നാൽ ഈ gastronomic ആൻഡ് ധാർമ്മിക നിർദ്ദേശം പ്രചാരത്തിൽ, അതിന്റെ ഇനങ്ങൾ - അസംസ്കൃത - ഭക്ഷണം , fruitarians, lacto-ovo മാംസഭോജികളായ, vegans - വികസിച്ചു തുടങ്ങി. മാംസം കൂടാതെ ഈ വെല്ലുവിളി മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഇടയ്ക്കിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം - വെജിഗൻ, സസ്യാഹാരം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഞങ്ങൾ ഉത്തരം - ധാർമികതയുടെ തീവ്രത.

ആരാണ് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ?

വെജിറ്റേറിയൻ എന്നത് സാർവത്രികമാവണം, വിസമ്മതിക്കുന്നവരെ പ്രധാനമായും മൃഗീയ മാംസത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ സസ്യമാണ്. വെജിറ്റേറിയൻ കൂടുതൽ കർശനമായിരിക്കാം. മാംസം, മുട്ട മുതലായവ ഭക്ഷണത്തിലില്ലെങ്കിലും വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്. (മുട്ട കോഴികളെ "അബോർഷൻ" എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു), എന്നാൽ പാൽ കുടിക്കുന്നത്, മറ്റ് ഭക്തന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പശു കുടിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം പശു തന്റെ കാളകൂട്ടിയെ കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അവസരം.

നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ, മത്സ്യം എന്നിവ കഴിക്കാൻ കഴിയുംവിധം സസ്യാഹാരത്തിന്റെ രൂപങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചുവന്ന മാംസം കഴിക്കുവാൻ പാടില്ല - ഈ സ്പീഷീസ് സത്താപരമായ തത്വങ്ങളേക്കാൾ സസ്യാഹാരത്തെ "ആരോഗ്യം" എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ആരാണ് വെജിറ്റബിൾ?

ഇപ്പോൾ വെങ്ങാനും പച്ചക്കറികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് അടുത്തിരിക്കുന്നു. സസ്യാഹാരത്തിന്റെ പഴയ ടൈമറുകൾ സസ്യഭുക്കുകളാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും കർശനവും നിർവികാരമല്ലാത്തതും, അതായത്, ധാർമിക നിർദേശങ്ങൾ. ഇവിടെ മൃഗങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ , മാംസക്കഷണങ്ങൾ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല, പുറമേ നിന്ന്, ആദ്യ നിരുത്സാഹം നിന്ന്:

പുറമേ, സസന്തോഷം പ്രധാനമായും സർക്കസ്സുകളോ, മൃഗശാലകളോ, മൃഗങ്ങളോടു കൂടിയ ഫോട്ടോയോ, കാളക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ചോ, ഡോൾഫിനാറിയം, ഓഷോറിയോറിയംകളോ, മൃഗങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കരുത്.